โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์

หมู่ที่ 1 บ้านเขาเทพทิทักษ์ ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380199

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
7
9
16
1
อนุบาล 3
11
4
15
1
รวม อนุบาล
18
13
31
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
12
8
20
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
14
7
21
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
11
6
17
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
7
10
17
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
3
15
18
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
10
5
15
1
รวมประถม
57
51
108
6
รวมทั้งหมด
75
64
139
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564