โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์

หมู่ที่ 1 บ้านเขาเทพทิทักษ์ ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380199

บุคคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

นายเชิดพงศ์ ราชสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางกอบกุล จินดาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางจิราพร มากจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสัจจา เวฬุวนารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสุภาวดี ทองแก้ว
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสกุลจิต นวลสุทธิ์
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นายเสรีรัตน์ การะเกตุ
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นางสาวนฤมล เหมือนคง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวเอมวิกา สุธานันต์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : –