โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์

หมู่ที่ 1 บ้านเขาเทพทิทักษ์ ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380199

รับลูกบุญธรรม อธิบายเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆที่ต้องรู้ในการรับลูกบุญธรรม

รับลูกบุญธรรม เมื่อถึงวัยที่กำหนดแต่ไม่มีลูกเคียงข้าง หรือหากเป็นโสดและต้องการมีลูกที่สามารถเป็นของคุณได้ หลายคนจะเลือกรับบุตรบุญธรรมแต่ทั้งเด็กบุญธรรม และผู้รับบุตรบุญธรรม คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใดบ้าง ในการรับบุตรบุญธรรม บรรณาธิการจะแนะนำรายละเอียดให้คุณทราบด้านล่าง ข้อกำหนดในการรับบุตรบุญธรรมมีอะไรบ้าง ตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 14 ปีสามารถรับเลี้ยงได้

เฉพาะเด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่ ทารกที่ถูกทอดทิ้งและเด็กที่หาพ่อแม่แท้ๆไม่พบ หรือเด็กที่พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดมีปัญหาพิเศษ และไม่สามารถช่วยเหลือได้ สามารถนำไปปรับใช้ได้ ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอะไรบ้าง ตามกฎหมายการรับบุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ ถ้าไม่มีลูกหรือถึงแม้จะมีลูกคนเดียวแต่เด็กป่วยด้วยโรคร้ายแรง เช่น ป่วยทางจิตและไม่สามารถทำหน้าที่อุปถัมภ์ในอนาคตได้

ก็รับอุปการะเด็กที่มีสุขภาพดีไปด้วย ทารกและเด็กที่ถูกทอดทิ้งที่ ที่เกิดมาโดยบิดามารดาผู้ให้กำเนิด จะไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของผู้รับบุตรบุญธรรมที่ไม่มีบุตร และรับบุตรบุญธรรม 1 คน ความสามารถในการเลี้ยงดู และให้ความรู้แก่ผู้รับบุตรบุญธรรม ในแง่ของกฎหมายแพ่ง บุคคลมีความสามารถเต็มที่ในการประพฤติตัวทางแพ่ง มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีคุณสมบัติใน รับลูกบุญธรรม และมีงานที่เกี่ยวข้องทางการเงิน ค่าแรงและค่าแรงสามารถเป็นบุตรบุญธรรมได้

รับลูกบุญธรรม

ไม่ทุกข์ทรมานจากโรคที่แพทย์ เชื่อว่าไม่ควรรับบุตรบุญธรรม อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี คือ ครอบครัวที่แต่งงานแล้วที่รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี มีความสามารถทางเศรษฐกิจในการรับบุตรบุญธรรม และสามารถแบกรับความรับผิดชอบทางสังคม ที่จำเป็นในการรับบุตรบุญธรรม โสด ผู้หญิงต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี สามารถรับบุตรบุญธรรมได้ อย่างไรก็ตาม การรับเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือเด็กพิการไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดนี้ การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมโดยพ่อแม่เลี้ยง

ซึ่งได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดนี้เช่นกัน อายุของชายที่ยังไม่แต่งงานรับบุตรสาว ที่ถูกทอดทิ้งต้องแยกจากกัน 40 ปี ในการรับบุตรบุญธรรมของญาติทางสายโลหิต ที่เป็นหลักประกันในรุ่นเดียวกันภายในสามชั่วอายุคน ให้ยื่นหนังสือรับรองญาติที่ออกให้โดยสถานีตำรวจ ซึ่งเป็นที่ตั้งของทะเบียนบ้าน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลิกสนับสนุนเด็ก และอีกฝ่ายต้องการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมทั้ง 2 ฝ่ายต้องลงนามในข้อตกลงการรับบุตรบุญธรรม

จากนั้นดำเนินการจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม ในหนังสือของบุคคลหลังจากการรับบุตรบุญธรรม เขาจะต้องรับผิดชอบในการรับบุตรบุญธรรมต่อไป เงื่อนไขการรับเด็กกำพร้ามีอะไรบ้าง เด็กกำพร้ามีสิทธิและความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับเด็กที่ถูกพลัดถิ่น ข้อกำหนดในการรับอุปการะเด็กกำพร้าเหมือนกับข้อกำหนด ในการรับบุตรบุญธรรมต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด ก่อนจึงจะสามารถรับบุตรบุญธรรมได้ แล้วเงื่อนไขการรับเด็กกำพร้ามีอะไรบ้าง

ความรับผิดชอบของผู้รับบุตรบุญธรรมคืออะไร บรรณาธิการจะแนะนำคุณทีละคนด้านล่าง การรับเด็กกำพร้ามีเงื่อนไขอย่างไร การรับเด็กกำพร้ากำหนดให้ผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรม และบุคคลที่ส่งออกไปรับบุตรบุญธรรม ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้ ลูกบุญธรรม เด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่และอายุต่ำกว่า 14 ปี หากคุณรับอุปการะเด็กกำพร้าที่มีอายุมากกว่า 10 ปี คุณจำเป็นต้องได้รับความยินยอมด้วย ผู้รับบุตรบุญธรรม

ผู้ที่ไม่มีบุตรมีความสามารถในการเลี้ยงดู และให้การศึกษาแก่ผู้รับบุตรบุญธรรม ไม่ทุกข์ทรมานจากโรคที่ห้ามการรับเป็นบุตรบุญธรรม และมีอายุครบ 30 ปี คู่สมรสจำเป็นต้องรับบุตรบุญธรรมร่วมกัน ช่องว่างระหว่างอายุชายโสดกับหญิงบุญธรรมต้องมีอายุมากกว่า 40 ปี ผู้ส่งลูกบุญธรรม ถ้าเด็กกำพร้าที่เลี้ยงดูโดยสถานสงเคราะห์เป็นบุตรบุญธรรม ให้ผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์ตัดสินใจ ส่งไปรับบุตรบุญธรรม การรับเด็กกำพร้าที่เลี้ยงดูโดยญาติสนิท

ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันในการสนับสนุน ความรับผิดชอบของผู้รับบุตรบุญธรรมคืออะไร ก่อนที่ผู้รับบุตรบุญธรรมจะถึงวัยผู้ใหญ่ หากผู้รับบุตรบุญธรรมต้องการยุติความสัมพันธ์ การรับบุตรบุญธรรม เขาต้องเจรจากับบุคคลที่กำหนดให้รับบุตรบุญธรรม อย่างไรก็ตาม หากบุตรบุญธรรมอายุเกิน 10 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากบุตรบุญธรรม เพื่อยุติความสัมพันธ์ในการรับบุตรบุญธรรม หลังจากสร้างความสัมพันธ์ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม

เด็กบุญธรรมและเด็กโดยทางสายเลือด จะมีสถานะทางกฎหมาย สิทธิและหน้าที่เหมือนกัน และผู้รับบุตรบุญธรรมมีหน้าที่ในการสนับสนุนบุตรบุญธรรม และจัดให้บุตรบุญธรรมได้รับการศึกษา หากพ่อแม่บุญธรรมล้มเหลวในการปฏิบัติ ตามภาระหน้าที่ของการเลี้ยงดูและการศึกษา เด็กบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุตรบุญธรรม ของผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ตามลำพังมีสิทธิ ที่จะขอให้พ่อแม่บุญธรรมจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร

เมื่อบุตรบุญธรรมผู้เยาว์ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น บิดามารดาบุญธรรมในฐานะผู้ปกครองตามกฎหมาย จะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ขั้นตอนการรับเด็กกำพร้ามีอะไรบ้าง คู่สัญญาของความสัมพันธ์ในการรับบุตรบุญธรรม จะต้องนำไปใช้กับผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม สำหรับการจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม ถ้าสามีภริยาร่วมกันรับบุตรบุญธรรม ให้ผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนที่หน่วยงานจดทะเบียนด้วยกัน

หลังจากที่หน่วยงานรับจดทะเบียน การรับบุตรบุญธรรมยอมรับคำขอจดทะเบียนแล้ว จะต้องดำเนินการทบทวนสถานการณ์ ของคู่สัญญาอย่างครอบคลุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หน่วยงานรับจดทะเบียน การรับบุตรบุญธรรมจะต้องจัดการการจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม สำหรับผู้ยื่นคำขอและออก ใบรับรองการรับบุตรบุญธรรม ภายใน 30 วันนับจากวันถัดจากวันรับใบสมัคร นับแต่วันที่ลงทะเบียน หากรับทารกหรือเด็กที่ถูกทอดทิ้ง

ซึ่งหาบิดามารดาโดยสายเลือดไม่พบ ให้หน่วยงานรับจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมประกาศ เพื่อตามหาบิดามารดาผู้ให้กำเนิดก่อนขึ้นทะเบียน ทั้งนี้เพื่อค้นหาทารกและเด็กที่ถูกทอดทิ้งซึ่งหาพ่อแม่แท้ๆไม่ได้ ระยะเวลาการประกาศคือ ไม่รวมอยู่ในระยะเวลาการลงทะเบียน

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : การรับบุตรบุญธรรม อธิบายเงื่อนไขการรับเด็กกำพร้าบางครอบครัวในปีนี้