โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์

หมู่ที่ 1 บ้านเขาเทพทิทักษ์ ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380199

โลก วิทยาศาสตร์ทั่วไปของโลกตามหลักการของวิวัฒนาการจักรวาล

โลก ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ 1905 และกลศาสตร์ควอนตัมจากมุมมองของความเข้าใจเชิงปรัชญา เกี่ยวกับแก่นแท้ของจักรวาลมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการก่อตัวของโลกทัศน์ใหม่ แน่นอนสำหรับนักปรัชญาวิทยาศาสตร์ สถานการณ์นี้สร้างความสับสนอย่างมาก เนื่องจากจำเป็นต้องมีความระมัดระวังในการตีความ ตัวอย่างเช่น สรุปได้ว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษยกเลิกเวลาและพื้นที่สัมบูรณ์ แต่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปซึ่งสร้างขึ้นมากกว่า 10 ปีต่อมา

ซึ่งถือเป็นลักษณะทั่วไปของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ที่จริงแล้วกลับคืนสู่สภาพสัมบูรณ์ เวลาและพื้นที่ ทุกวันนี้ปรัชญาของวิทยาศาสตร์ชี้ไปที่หลักสมมุติฐานของ โลก ทัศน์ของทฤษฎีสัมพัทธภาพ อวกาศและเวลาไม่ใช่สสารที่เป็นอิสระ แต่เป็นวิธีหนึ่งการมีอยู่ของสารตัวเดียว มีปัญหาอีกประการหนึ่งในการทำความเข้าใจเชิงปรัชญาของจักรวาล เป็นการอธิบายธรรมชาติของบิ๊กแบง และบทบาทในการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของต้นกำเนิดของจักรวาล

เกิดเมื่อ 15 พันล้านปีก่อนจริงๆหรือ อะไรคือความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันพระคัมภีร์ ที่พระเจ้าสร้างจักรวาลกับข้อความที่ว่าการผันผวนของควอนตัมบางประเภททำให้เกิดมันขึ้นมา วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันไม่มีคำอธิบายที่เพียงพอ และพิสูจน์ได้อย่างสมบูรณ์ เหตุใดและเพื่อสิ่งที่จักรวาลถือกำเนิดขึ้น และนี่หมายความว่าภาพใหม่ใดๆ ของโลกมีรากฐานมาจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ลึกซึ้ง ซึ่งในทางกลับกันก็เหมือนกับที่มันเป็นในแนวคิดเชิงลึก

ซึ่งแสดงออกมาในภาษาในชีวิตประจำวัน เฉพาะในอุปมาอุปไมยเท่านั้น ภาพทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมัยใหม่ของโลก ตามหลักการของวิวัฒนาการจักรวาลทำหน้าที่เป็นรากฐานทางออนโทโลยีของโลกทัศน์ อันที่จริงแล้วเป็นหนึ่งเดียวกัน อันที่จริงวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเกี่ยวกับธรรมชาติ สังคมและมนุษย์ นักปรัชญาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เข้าใจภาพทางวิทยาศาสตร์ของโลกว่าเป็นโลกทัศน์ใหม่ ภาพลักษณ์ทางอุดมการณ์ของโลก ไม่ได้เป็นเพียงความเข้าใจเท่านั้นของโลก

ความรู้เกี่ยวกับโลก นักวิชาการของสถาบันวิทยาศาสตร์ แต่ในขณะเดียวกันระบบค่านิยมที่กำหนดธรรมชาติของโลกทัศน์ ประสบการณ์ของโลกโดยบุคคลการประเมินเหตุการณ์ และปรากฏการณ์บางอย่าง ดังนั้น ทัศนคติที่กระตือรือร้นของ บุคคลต่อเหตุการณ์เหล่านี้ เกี่ยวกับการพัฒนาของโลกทุกวันนี้ เราสามารถพูดได้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในจักรวาล ยกเว้นการบิดของอวกาศ และการเปลี่ยนแปลงในความโค้งของมัน ดังนั้น แนวคิดของภาพทางวิทยาศาสตร์ของโลก

จึงเป็นรากฐานที่สำคัญของวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือแนวคิดของปรัชญาวิทยาศาสตร์ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ของศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เผยให้เห็นข้อจำกัดบางประการของวิธีคิด ซึ่งการนำเสนอนามธรรมทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน ถูกนำเสนอเป็นขั้นสุดท้าย และแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการพัฒนาแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ใหม่เชิงคุณภาพ และหมวดหมู่ทางปรัชญา การเข้าใจความสัมพันธ์ของแนวคิด และกฎวิทยาศาสตร์เหล่านี้กับความเป็นจริง

โลก

ภายใต้การศึกษานำไปสู่การค้นพบลักษณะพื้นฐาน และสาระสำคัญของภาพสมัยใหม่ของโลก กำลังสร้างภาพข้อมูลของโลก ภาพทางวิทยาศาสตร์ของโลกได้กลายเป็นระบบ ที่มีเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์แนวคิดเชิงอุปมาอุปไมย เกี่ยวกับการพัฒนาของโลก พัฒนาโดยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และแสดงออกในแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป และประเภททางปรัชญา เมื่อเปลี่ยนภาพทางวิทยาศาสตร์ของโลก คำถามหลักของจักรวาล โครงสร้างของความรู้

รวมถึงสถานที่ของวิทยาศาสตร์ในสังคมจะมองเห็น ในบรรดาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นเวลา 2 ศตวรรษ ผู้นำคือฟิสิกส์อย่างไม่ต้องสงสัย ซึ่งศึกษาปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่ไม่มีชีวิต ในศตวรรษที่ 20 เมื่อผลการวิเคราะห์และการสังเคราะห์สารต่างๆ เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนอย่างมีนัยสำคัญ เคมีก็เข้ามาแทนที่ฟิสิกส์ ขอบคุณความสำเร็จของฟิสิกส์และเคมีในครึ่งหลัง ในศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยระดับโมเลกุล ปฏิวัติครั้งสำคัญด้านชีววิทยาการแพทย์

ซึ่งนี่คือวิธีที่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติเข้าถึงตัวมนุษย์ โดยขยายวิธีการของเขาไปสู่เศรษฐศาสตร์ การเมืองและความรู้ด้านมนุษยธรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลกที่อารยธรรมโลกต้องเผชิญ กระตุ้นให้นักวิทยาศาสตร์ และนักปรัชญาวิทยาศาสตร์มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ การเมืองและการแพทย์ ภาพปัจจุบันของจักรวาลเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ ด้านมนุษยธรรมของมนุษย์ต่อโลกทั้งโลกและมวลมนุษยชาติ ตลอดจนวิวัฒนาการ ร่วมกันของมนุษย์

ความรู้ใดๆมีลักษณะเฉพาะโดยมีคุณสมบัติเป็นไดนามิก ในการดำรงอยู่นั่น คือ ไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์เพราะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพ ขัดเกลาและพัฒนาอยู่เสมอ แต่พลวัตเป็นลักษณะเฉพาะของความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ เฮเกล กล่าวถึงปรากฏการณ์นี้ว่า ความจริงคือกระบวนการ ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่สำเร็จและนี่หมายความว่าโลกนั้นมีลักษณะของการเคลื่อนย้ายภายใน ซึ่งส่งผลต่อการจัดระเบียบความรู้และคำอธิบายของโลกกำลังพัฒนา

โลกวัตถุประสงค์ คือ รูปแบบการพัฒนาที่ซับซ้อน ซึ่งในจิตใจของผู้คนปรากฏเป็นระบบที่ไม่เชิงเส้นขององค์กร ดังนั้น เพื่อความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ที่ประสบความสำเร็จของประเทศกำลังพัฒนา เราต้องปฏิบัติตามหลักการทางปรัชญาของการเชื่อมโยงพลวัตของการพัฒนาโลก กับพลวัตของกระบวนการได้มาซึ่งความรู้ใหม่เกี่ยวกับมัน วิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมทางปัญญาที่มีลักษณะเฉพาะของผู้คน ปัญหาของปรัชญาวิทยาศาสตร์มีประเด็นสำคัญ 3 ประการในการพิจารณา

ประเมินพลวัตของการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ ในความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คำถามแรกเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจการขยายปริมาณความรู้ที่แท้จริง เกี่ยวกับโลกและสังคม ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความรู้ความเข้าใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ แบบกระจัดกระจายในความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คำถามที่ 2 พลวัตของวิทยาศาสตร์ถือเป็นประเภทสะสม

กระบวนการเพิ่มพูนจิตสำนึกสาธารณะ ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่เชิงคุณภาพ หรือเป็นขบวนการต่อต้านการสะสม ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยหลักการแล้วปฏิเสธความรู้เดิมหลายอย่างว่าล้าสมัยหรือผิดพลาด และคำถามที่สาม พลวัตของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเอง หรือผลกระทบต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง ในความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสภาวะภายนอกบางอย่าง หรือปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : แมวเหมียว อธิบายว่าทำไมแมวถึงกินของแปลกปลอมไม่ได้